Gratis verzending vanaf €50,-

Privacy en algemene voorwaarden

Privacy

Your Best Body respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Your Best Body zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Bescherming Persoonsgegevens:

Wanneer je iets bij ons bestelt willen wij niet dat iemand er met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Your Best Body slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database en wij geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om je bestelling zo goed mogelijk te verwerken, hebben we wel eerst jouw gegevens nodig.

Your Best Body is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die Your Best Body over jou heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen dan kun je contact opnemen met onze klantenservice. Wij zullen binnen één week mededelen welke persoongegevens wij verwerkt of eventueel kunnen verwijderen, afschermen of verbeteren.

Voor- en achternaam

Wij gebruiken de voor- en achternaam om de bestelling bij de juiste persoon af te leveren.

Adres en woonplaats

Wij gebruiken de adresgegevens om de bestelling op het juiste adres te laten afleveren.

Telefoonnummer

Mochten wij je willen informeren over je bestelling, dan doen wij dit telefonisch of per e-mail.

Betaalgegevens

Je betaalgegevens worden door middel van een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de bank verstuurd, wij slaan deze dus niet op. De bank vertelt ons daarna alleen of je betaling gelukt is. Mocht je iets terugsturen, dan zullen wij je vragen om je betaalgegevens zodat wij het aankoopbedrag terug kunnen storten.

E-mailadres

Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging per e-mail. Zodra je bestelling klaar staat om verstuurd te worden ontvang je nogmaals een e-mail, daarin vind je bijvoorbeeld de Track & Trace code van jouw bestelling.

Mijn account

Je kunt op elk moment natuurlijk jouw gegevens bekijken en wijzigen via de Mijn Account pagina www.yourbestbody.nl/mijn-account. Wil je jouw gegevens verwijderen uit ons systeem? In dat geval kan je contact met ons opnemen via de contact pagina en dan maken wij dat voor jou in orde!

Privacybeleid:

Your Best Body zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij Your Best Body. Wij waarderen het vertrouwen dat jij in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Indien je nog vragen hebt over het Privacybeleid van Your Best Body kun je altijd even contact met ons opnemen tijdens openingstijden via: info@yourbestbody.nl

 

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Your Best Body;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Your Best Body en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Your Best Body.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Your Best Body niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Your Best Body is bevestigd.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Your Best Body desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Your Best Body niet.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Your Best Body de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Your Best Body en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.
3.3. Wederpartij en Your Best Body komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
3.4. Er is geen bestelminimum, alle orders vanaf € 50,- worden gratis verzonden. Onder de € 50,- rekenen wij een bijdrage van € 5,- in de verzendkosten.
Voor de koop van een digitaal product (training- en voedingsschema’s) worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Your Best Body zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten.
4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven.
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Your Best Body gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

ARTIKEL 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 7dagen na factuurdatum.
5.2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1.000,00 worden niet onder rembours bezorgd.
5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Your Best Body alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.5. Alle door Your Best Body gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

ARTIKEL 6. AFKOELINGSPERIODE, ANNULERING EN RETOUREN

6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. Voor de koop van een digitaal product (training- en voedingsschema’s) dat je via Your Best Body kunt downloaden geldt geen bedenktijd. Deze digitale producten kunnen derhalve niet geruild of geretourneerd worden.
6.1A. Wilt U gebruik maken van de retourmogelijkheid neem dan contact op via info@yourbestbody.nl, vernoem het bestelnummer in het onderwerp van de e-mail en geef de reden van het retour aan. Afhankelijk van de reden van het retour kunt u het pakket voldoende gefrankeerd of kosteloos retoursturen. Wordt een pakket teruggestuurd zonder eerst contact met ons op te nemen dan is dit altijd op kosten van de klant.
6.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en dient nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. (Consument moet product wel kunnen bekijken maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
6.3. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Your Best Body heeft aangeboden, dan draagt Your Best Body zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.
6.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Your Best Body ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Your Best Body ten gevolge van de annulering geleden schade.

ARTIKEL 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. In beginsel streeft Your Best Body ernaar om bestellingen die voor 17.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Een levering onder rembours dient contant te worden voldaan.
7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Your Best Body kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Your Best Body tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Your Best Body niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
7.5. Wederpartij dient de bij Your Best Body gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Your Best Body opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Your Best Body zal de vordering nakomen doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Your Best Body op schadevergoeding.
7.6 Ingeval een bestelling niet uitgeleverd kan worden door schuld van de klant (verkeerde adres/ verkeerde naam/ niet afgehaald op locatie) dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van vier euro.

ARTIKEL 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Your Best Body zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2. Your Best Body is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Your Best Body.
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Your Best Body aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Your Best Body worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Your Best Body zijn verstrekt, heeft Your Best Body het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 9. GARANTIE/RECLAME

9.1. Your Best Body garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Your Best Body in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de wederpartij.
9.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
9.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
9.5. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Your Best Body op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Your Best Body;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Your Best Body (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Your Best Body gegrond wordt bevonden, zal Your Best Body te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
9.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 10. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door Your Best Body gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Your Best Body vastgesteld.

ARTIKEL 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. Your Best Body is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Your Best Body passende zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Your Best Body is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Your Best Body of leidinggevende ondergeschikten.
13.2. Your Best Body is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
13.3. Your Best Body aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
13.4. Wederpartij dient Your Best Body altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

ARTIKEL 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Your Best Body, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Your Best Body kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Your Best Body ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
14.2. Overmacht geeft Your Best Body het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

ARTIKEL 15. PERSOONSGEGEVENS

Your Best Body zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

ARTIKEL 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van Your Best Body is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Your Best Body moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Your Best Body is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Your Best Body gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.